کودک آنلاین

کودک آنلاین

راهنمای انتخاب اسم کودک شروع با 'گ'

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

#نامجنسیتتلفظنام های مشابه
1گوهرالشریعهدخترgo(w)harroššariee6
2گُُردآفریندخترgord āfarin0
3گیتی‌افروزدخترgiti afruz1
4گرامی‌دختدخترgerāmi doxt0
5گُردآفریددخترgord āfarid0
6گوهرافشاندخترgo(w)har afšān1
7گیتی‌فروغدخترgiti foruq1
8گُل‌آویزدخترgol āviz4
9گران‌مهردخترgerān mehr0
10گران نازدخترgerān nāz2
11گلان‌دختدخترgolān doxt0
12گل‌افشاندخترgol afšān7
13گل‌افروزدخترgol afruz2
14گل بهارهدخترgol bahāre11
15گل‌تاباندخترgol tābān0
16گل‌خنداندخترgol xandān0
17گیتی‌دختدخترgiti doxt0
18گیتی‌نازدخترgiti nāz0
19گیتی‌نوشدخترgiti nuš1
20گل بهاردخترgol bahār11
21گلابتوندخترgolābe(a)tun0
22گلباراندخترgol bārān0
23گل‌افزادخترgol afzā4
24گُلینوشدخترgoli nuš18
25گل‌آذیندخترgol āzin8
26گل‌آئیندخترgol ā’in18
27گل فروغدخترgol foruq2
28گل غنچهدخترgol qonče8
29گل سفیددخترgol sefid0
30گل چهرهدخترgol čehre6
31گَرسیوزپسرgarsivaz0
32گَرشاسبپسرgaršāsb0
33گَشتاسبپسرgaštāsp0
34گِلاویژدخترgelāviž6
35گل‌پونهدخترgol pune7
36گل‌پیرادخترgol pirā11
37گل‌پیکردخترgol peykar0
38گل‌جهاندخترgol jahān8
39گل‌خواهدخترgol xāh5
40گل‌دامندخترgol dāman1
41گلرخساردخترgol roxsār0
42گلرخشاندخترgol raxšān1
43گلریزاندخترgolrizān1
44گلستانهدخترgolestāne1
45گل‌سمیندخترgol samin8
46گل‌سوریدخترgol suri7
47گل‌سیمادخترgol simā8
48گل‌گیتیدخترgol giti1
49گل‌گیسودخترgol gisu5
50گل‌مینودخترgol minu18
مقاله?ویدیو?کاربر?
لیست مقالات
لیست ویدیو ها
لیست کاربران