کودک آنلاین

موضوع مقاله : بیماریها و صدمات

دسته بندی : بیماریها و صدمات

0
نشانه های اوتیسم در سنین مختلف – قسمت دوم
نشانه هاي اوتيسم در سنين مختلف – قسمت دوم در بازي و روابط با کودکان ديگر به گونه اي رفتار مي کنند که ديگر افراد پي به مشکل آنها مي برند (مانند عدم توجه مکرر به تقاضاي معلم هنگامي که مورد خطاب قرار مي گيرد و يا خيره شدن به يک نقطه). نشانه هاي اوتيسم در سنين مختلف – قسمت دوم

نشانه های اوتیسم در سنین مختلف – قسمت دوم
•    نشانه ها در سنين مدرسه
- مهارت هاي اجتماعي
علاقه اي به بازي با ديگران نشان نمي دهد.
ممکن است در بازي ها، رفتارهايي مانند خشم و يا بي توجهي به ديگران را نشان دهند.
در بازي و روابط با کودکان ديگر به گونه اي رفتار مي کنند که ديگر افراد پي به مشکل آنها مي برند (مانند عدم توجه مکرر به تقاضاي معلم هنگامي که مورد خطاب قرار مي گيرد و يا خيره شدن به يک نقطه).
به سادگي و خيلي زود توسط ديگران تحت فشار قرار مي گيرند و آشفته مي شوند.
به طور کلي علاقه اي به ورود ديگران به خلوت خود نشان نمي دهند، به ويژه زماني که کسي با عجله و شتاب وارد حوزۀ شخصي آنها مي شود واکنش شديد نشان داده و يا آشفته مي شوند.
رابطۀ طبيعي و نرمال با بزرگسالان ندارند. ممکن است هيچگونه رابطه اي با ديگران نداشته باشند و يا به شکل افراطي اصرار به تماس و ارتباط از نوع حسي و لمسي را با آنها داشته باشند.
- مهارت هاي ارتباطي و زباني
از زبان غير معمول برخوردار هستند، به عبارتي زبان را به شکل متفاوت از همسالانشان استفاده مي کنند.
هنگام صحبت کردن صداهاي غيرمعمول ايجاد مي کنند.
به جاي پاسخ به صحبت ديگران، لغات و يا عبارت هاي آنها را تکرار مي کنند.
ضمير را به صورت معکوس استفاده مي کنند. براي مثال نسبت دادن شما يا او به خود.
از زبان محدود استفاده مي کنند. به عبارتي با لغات و عبارت هاي کم، تنها در مورد آنچه به آن نياز دارند و يا علاقه نشان مي دهند، صحبت مي کنند.- علاقه و رفتار
از حضور در فضاهاي بزرگ بازي اجتناب مي کنند. براي مثال ممکن است در حاشي? زمين بازي باقي بمانند.
انطباق با تغييرات ايجاد شده در فعاليت هاي روزانه و يکنواخت، که گاه براي ساير کودکان لذت بخش است برايشان دشوار است. براي مثال تغيير در مکان نشستن يا زمان انجام يک برنام? درسي و جابجايي اشياء در کلاس، ممکن است آنها را آشفته کند.
ممکن است نسبت به صداي ساير بچه ها، زنگ مدرسه و يا بوهاي خاص در کلاس حساسيت افراطي نشان دهند و يا هيچ واکنشي در مقابل آزار ساير کودکان نسبت به خود نشان ندهند.
در برخي حوزه هاي تحصيلي مانند رياضيات، موسيقي و يا دروسي که قابليت حفظ شدن دارند، استعداد درخشاني را نشان مي دهند.
•    نشانه ها در نوجواني
نوجوانان مبتلا به اوتيسم با مشکلاتي بيش از آنچه در کودکي با آن مواجه بودند دست و پنجه نرم مي کنند. آنها از يک سو با شرايط جسمي و رواني ناشي از بلوغ جسمي، تغييرات هورموني و فيزيولوژيک (مواردي که همسالان عاديشان نيز با آن روبه رو مي شوند) و از سوي ديگر با حالت ها و شرايط ناشي از ويژگي هاي اوتيستيک مواجه مي باشند.
کيفيتي که تاثيرش به وضوح بيشتر از قبل در رفتارها، روابط و تعاملات اجتماعي شان آشکار مي شود. همچنين آنها در اين سن به درجه اي از خود آگاهي نسبت به مشکلاتشان به ويژه در حوز? تعامل و ارتباط با ديگران رسيدند که چنانچه از رشد انطباقي لازم برخوردار نشوند، بيشتر آشفته و مضطرب مي شوند.
- تعاملات اجتماعي
علاق? کمي به تعامل با ديگران به ويژه همسالان خود نشان مي دهند. در بسياري از مواقع تعامل با همسالان آنها را دچار اضطراب مي کند و از تعامل با بزرگترها و کوچکترها احساس ايمني بيشتري مي کنند، شايد به آن دليل که بزرگترها شناخت و درک بهتري نسبت به آنها دارند و کوچکترها به حضورشان اعتبار بيشتري مي بخشند و آنها را بهتر از همسالانشان مي پذيرند.
در افکار، احساسات و عواطف خود نسبت به ديگران ضعيف عمل مي کنند، حتي در آنجايي که موضوعات، کيفيت خوشحال کننده، محزون و يا عشقي دارد، قادر به همدلي مطلوب و مناسب با آنها نمي باشند.
بسياري از آنها قادر به ايجاد و يا آغاز يک رابط? مبتني بر دوستي با ديگران نيستند و در دادن کيفيتي نشاط بخش و پايدار به يک رابطه مشکل دارند. اگرچه برخي به خوبي مي توانند با همسالان اوتيسم خود ارتباط برقرار کنند و حتي رابط? آنلاين با آنها برقرار نمايند.
ممکن است با ديگران رفتارهاي پرخاشگرانه داشته باشند.
از شرکت در گروه هاي همسال مانند گروه هاي مطالعه، رقابت و اردوهاي تقريحي و رفتن به کافه تريا اجتناب مي کنند.
به دليل آشکار شدن نياز به استقلال ناشي از شرايط بلوغ رواني، ممکن است بيشتر از قبل به تنهايي و انزوا پناه برده و يا بر علائق خاص خود پافشاري کنند.
درک ضعيفي از قصد و نيت ديگران در تعاملات اجتماعي با خودشان دارند.
در تعامل خود با ديگران، به ميزان کم از تبسم، خنديدن و تماس چشمي استفاده مي کنند.- در حوزۀ زبان و ارتباط
در آغاز گفتگو با ديگران و يا ادام? آن مشکل دارند. به عبارتي گفتگوي آنها با ديگران دربار? موضوعي، شکل عيني و خطي دارد و قادر به بسط دادن آن نمي باشند.
در درک تمثيل ها و کنايه ها بسيار مشکل دارند و به همين دليل ممکن است گفتار ديگران را تفسير کنند.
برخي از آنها که به ويژه از هوش برتري برخوردار مي باشند، ممکن است در موضوعات مورد علاق? خود بسيار بحث کنند.
- در حوزۀ رفتاري
به دليل نشانه هاي حسي، در مقابل محرک هايي چون صدا، نور، رنگ و بو، ممکن است مشکلات رفتاري چون بي تفاوتي و يا واکنش هاي افراطي داشته باشند.
برخي از رفتارهاي آنها مانند پافشاري براي اجتناب از رفتن به مدرسه، ممکن است به دليل اضطراب اجتماعي و يا ترس از قرار گرفتن در گروه باشد.
در ادام? رفتارهاي کودکي شان، هنوز برخي رفتارهاي تکراري و کليشه اي مانند تکرار يک لغت، عبارت و يا رفتار خاص در آنها مشاهده مي شود.
- در زمينۀ کاوش هاي جنسي
بسياري از نشانه هاي جنسي ممکن است برايشان فاقد معناي هيجاني باشد.
ناتواني آنها در درک رفتارهاي جنسي ممکن است آنها را در معرض رفتارهاي خطرناکي قرار دهد.
برخلاف بسياري از نوجوانان و همسالان خود ممکن است نتوانند کاوش هاي جنسي را با پختگي و هوشمندي انجام دهند.
برخي از آنها به دليل علاقه و ميل جنسي از سويي و عدم درک ملاحظات اجتماعي از سوي ديگر، ممکن است دست به رفتارهاي غير اجتماعي بزنند. بسياري از خانواده ها گاه نگران بروز اين رفتارها از سوي پسر و يا دختر مبتلا به اوتيسم ِ خود مي باشند.
ممکن است به رفتار خود ارضايي در جمع اقدام کنند.
- در حوزۀ دانش
در فهم مفاهيم عيني، قواعد و فرآيندها، حافظ? طولاني مدت و توانايي تفکر در يک طريق بينايي، از مهارت خوبي برخوردارند.
بسياري از آنها موضوعات خاصي را براي مطالعه انتخاب مي کنند و بر علومي مانند رياضيات، جغرافيا، هنر ، موسيقي و کامپيوتر تمرکز دارند.
ممکن است دربار? موضوعات علمي خاص و به ويژه مورد علاقه شان بسيار صحبت کنند. اين امر در ابتدا براي ديگران ممکن است جالب باشد ولي بعد خسته کننده مي شود.
منبع: کودکان مبتلا به اوتيسم
نشانه هاي اوتيسم در سنين مختلف – قسمت دوم

نشانه های اوتیسم در سنین مختلف – قسمت اولنشانه های اوتیسم در سنین مختلف – قسمت اول

نشانه های اوتیسم در سنین مختلف – قسمت اول کودک آنلاین: در بحث از نشانه ها همواره به این نکته توجه داشته باشید که این نشانه ها در اکثریت این کودکان وجود دارد و نه به طور مطلق در همۀ آنها. از سوی دیگر، میزان و شدت آن در هر کودکی متفاوت از دیگری است. نشانه های اوتیسم در سنین مختلف – قسمت اول


مشکلات استفاده از توالت در کودکان مبتلا به اوتیسممشکلات استفاده از توالت در کودکان مبتلا به اوتیسم

مشکلات استفاده از توالت در کودکان مبتلا به اوتیسم کودک آنلاین: یکی از مهم ترین مهارت هایی که کودک مبتلا به اوتیسم باید بیاموزد انجام توالت است. این مهارت به همان اندازه که فراگیریش برای کودک دشوار است، آموزش آن برای خانواده نیز پیچیده می باشد. مشکلات استفاده از توالت در کودکان مبتلا به اوتیسم


ویژگی های بلوغ در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان عادیویژگی های بلوغ در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان عادی

ویژگی های بلوغ در کودکان مبتلا به اوتیسم و کودکان عادی برای کودکان مبتلا به اوتیسم که قبل از این دوره در برابر تغییرات حتی بسیار اندک و جزئی مقاومت و سرسختی نشان می دادند، انطباق با تغییرات جدی دوره بلوغ بسیار دشوار بوده و ممکن است موجب اضطراب و آشفتگی در آنها شود.


فعالیت هایی برای رشد مهارت های بویایی کودک مبتلا به اوتیسمفعالیت هایی برای رشد مهارت های بویایی کودک مبتلا به اوتیسم

فعالیت هایی برای رشد مهارت های بویایی کودک مبتلا به اوتیسم روتین های داخل منزل کودک را درگیر فعالیت های حمام کردن، آشپزی و پختن کنید. ابتدا در مورد بوهایی مثل بوی صابون، شامپو و مواد غذایی بودار با او صحبت کنید. سپس با چشم های بسته آنها را بو کند و مادۀ مربوط به آن بو را تشخیص دهد.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران