کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
نوجوان فعال ، منفعل و منحرف
نوجوان فعال ، منفعل و منحرف به نظر می رسد بیشتر نوجوانان در این ایام یا فعال یا منفعل و یا متاسفانه منحرف هستند. نوجوان فعال ، منفعل و منحرف

نوجوان فعال ، منفعل و منحرف
به نظر می رسد بیشتر نوجوانان در این ایام یا فعال یا منفعل و یا متاسفانه منحرف هستند.
خصوصیت فرزند از نوع فعال
اگر فرزند ما از نوع فعال باشد معمولا در این دوران با چهارسین ، زندگانی اش را می گذراند :
1 . سلامت : از سلامت فیزیکی ، روانی و رفتاری برخوردار است.
2 . سازگار : در حالی که سازگار و همکار است ، اهل سازش کاری و انحراف نخواهد بود.
3 . سازنده : به دنبال ویرانگری و نابودی حرکت نمی کند.
4 . سرافراز : فردی است، در حالی که احساس افتخار می کند ( Prime) ، گرفتار غرور و خودخواهی تند و تیزی (Ergend) نخواهد بود.
بنابراین در مسیر رشد خودش حرکت می کند و این رشد با شادی ، با لذت ، با رضایت ، با امنیت ، با آرامش و مخصوصا آزادی تعقیب می شود و در حالی که گرفتار بیم و امید است ، گرفتار ترس و طمع نخواهد بود.
با شور و شوق و هیجان حرکت می کند. یعنی با نیرویی در جهت مبارزه و چالش زندگی حرکت می کند اما با اضطراب و وحشت همراه نیست.
فردی آرمان خواه و هدف جو می باشد. اما ایدئولوگ نیست و گرفتار آزمندی و آرزومندی های بسیار بزرگ نخواهد بود.
برای رسیدن به هدف های خودش نقشه و طرح و برنامه دارد و در نتیجه استراتژی زندگی را نه در چارچوب رسیدن به موفقیت و پیشرفت بلکه برای سلامت و سعادت خودش به کار می گیرد و وارد مرحله ای میشود که به عنوان تحقق خود یا بودن یا شدن یا آنچه که به عنوان ( self actualistion) مطرح است ، نیروهای بالقوه خودش را بالفعل می کن و همه ی استعدادها ، قابلیت ها و توانایی های خودش را رشد می دهد.
فردی می شود که تکیه ی اصلی و اساسی او بر دانایی است و از طریق این دانایی است که به توانایی مطلوب و مناسب می رسد که آن را از طریق کار و کوشش و فعالیت فردی و شخصی خودش انجام می دهد . در حالی که همیشه و همه روزه درگیر بازی و تفریح و سرگرمی است هیچگاه هدف های اصلی و اساسی زندگی اش و ماندن در شاهراه زندگی را فراموش نمی کند.
بنابراین باید گفت که جوانی کم رنجی اما خوشبختانه پر گنجی داریم و این ممکن نیست مگر از یک طرف در کانون گرم خانواده ای زندگی کند و مدرسه ای خوب داشته باشد و محیط اجتماعی مناسبی در اختیار او باشد و شبکه ای از دوستان و رفقای نزدیک را در کنار خود و با خود داشته باشد.خصوصیت فرزند از نوع منفعل :
اما اگر او جزو گروه فعال باشد و پیش روی در زندگی نداشته باشد حالت منفعلی را پیدا می کند که گرچه برخی از اوقات این حالت خاموشی به نوعی با عدم فعالیت همراه است ، اما در برخی از موارد افراد منفعل افراد فعل پذیری هستند که تحت تاثیر نیروهای درونی و یا تحریکات خارجی پر از حرکت اما همراه با بی قراری و بی تابی اند و با وجود آنکه ظاهرا به نظر برقرار می رسند ولی در زندگی در حال فرار هستند.
به همین دلیل این گروه برخی از اوقات با گروه اول اشتباه می شوند و حرکات بیش از حد آنها و برنامه های پر از هیاهوی آنها سبب میشود که پدر و مادر با این تردید رو به رو شوند که آیا فرزندشان فردی فعال استکه زندگی را خود انتخاب می کند و به پیش می برد و یا این که تحت تاثیر نیروهای طبیعی و یا محیط اجتماعی و شبکه ی دوستان نامناسب ، بی جهت و بی هدف به این سو و آن سو حرکت می کند؟
افراد منفعل به سه گروه اصلی و اساسی تقسیم می شوند :
1 ) گروهی حالت عزلت طلب و یا گوشه گیری را انتخاب می کنند و باید گفت که به خود و تخیلات خود پناه می برند. این ها کسانی هستند که به بهانه های مختلف از دیگران دوری می کنند و زندگی را کنار خوبان و کنار بهترین ها می بینند. بنابراین زندگی و زندگان بیزار می شوند.
معمولا چنین افرادی به خاطر سطح توقع و انتظارات بیش از حد پدر و مادر و یا محیط اجتماعی و مدرسه و به دلیل آسیب های مختلف دوران کودکی که با عدم اطمینان به خود و دیگران همراه بوده و یا زمینه های ارثی اضطراب و افسردگی ، گرفتار چنین مشکلاتی میشوند و به همین علت زندگی را بر خودشان محدود و تنگ کرده و از حرکت باز می ایستند.
2 ) گروه دوم افراد منفعلی هستند که لذت طلب و عشرت طلب هستند. در نتیجه به دنبال اشیا و اشخاص میروند. همان طور که گفته شد فعال به نظر می رسند اما در حقیقت تحت تاثیر دیگران و یا حتی نیروهای درونی طبیعی خودشان که خارج از کنترل آنها می باشد و برایشان ناشناخته است حرکت می کنند.
این افراد در حقیقت محکوم و مجبور و گرفتار تکرار هستند.
تحت تاثیر تلقین هستند و به راحتی با طمع به دنبال هر چیزی می دوند.
لذت های مادی برای آنها اهمیت فوق العاده ای دارد و متاسفانه هزینه های سنگینی در جهت سلامتی خود و یا آینده برای آن می پردازند.
گرفتار عادات و اعتیاد می شوند و معمولا در مسیر خورد و خوراک و یا خواب و استراحت بیش از حد غیرضروری گام برمی دارند.
معمولا شب بیداری و روز خوابی دارند.
درگیر روابط جنسی و بی بند و باری میشوند و بازیچه ی دست هر فرد سیاه کار و حقه باز می گردند.
زندگی را ظاهرا با لذت و شادی ولی با هزینه ی همه ی نیروهای روانی خودشان ادامه می دهند.
3 ) گروه سوم افراد منفعلی هستند که به دلیل برتری و یا جاه طلبی در شرایط و موقعیتی قرار می گیرند که پناه آنها یا به قدرت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و یا در چارچوبی است که نیروها را در ذهن و تخیلات خودشان پرورش می دهند و با همکاری و یا مخالفت با نیروهای موجود ، زندگی را در دنیای ذهنی یا واقعی خودشان پر از حرکت می بینند ، ولی در واقع تبدیل به پیروان بی اراده و بی قدرتی می شوند.
در حالی که به راحتی از دیگران تقلید می کنند و به دنبال دیگران راه می افتند وقتی که به سخت گیری و بی رحمی و افراط گری می رسند مبتکرین و رهبران فوق العاده با توانی هستند.4 ) گروه چهارم نیز به جای پناه بردن به قدرت ، ظاهرا به خدا پناه می برند. اما مذهب و اعتقاد آنها نه از سر علم و عشق و آرامش ، بلکه ناشی از جهل و کینه و ترس است و به خاطر همین است که تنگ نظر و محدود و مقید می شوند و تا مرز وسواس و اجبار حرکت می کنند و به جزئیات و مسائل کم اهمیت بسنده می کنند.
5 ) گروه پنجم به جای پناه بردن به قدرت و خدا ، به بزرگان علم و فلسفه پناه می برند و با وجود آن که ظاهرا غرق در آموختن علم زندگی می شوند اما زندگی را آن گونه که هست تجربه نمی کنند و حتی با زنده ها نیز ارتباطی ندارند و فقط می خواهند بدانند زیرا تصور می کنند که اگر بدانند همه مسائل و مشکلات خود و دیگران را نیز حل می کنند.
آنها قصد آزمودن جهان را ندارند و در عین حال به خود و دیگران با دانشی که دارند فایده ای نمی رسانند ، تا آنجا که برخی از این افراد حتی آموخته ای نیز به دیگران نمی آموزند و پنهان کاری می کنند .
برخی از اوقات گرفتار فلسفه های بسیار افراطی و تند و تیز میشوند و در نتیجه بدون توجه به ضرورت زمان و مکان یا گرفتار جبر تاریخ و یا آزادی و بی بند و باری در همه ی زمینه ها می شوند. گرچه گرایش به سمت مسائل مربوط به قدرت ، یعنی قدرت سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و یا نگاه به موضوع های مذهبی و یا علم و فلسفه در جای خود بسیار با اهمیت می باشد، اما متاسفانه در این دوران خطر بسیار بزرگی که بچه ها را تهدید می کند این است که آن ها در چارچوب سیاست و مذهب افراطی و خرافی و مخصوصا فلسفه های غلط با تندروی و حالت افراطی و تنگ نظری های عجیب و غریب همراه می شوند.
بنابراین نیروی رشد آنها در زمینه های مختلف متوقف و یا حتی از میان می رود. فلسفه ، مذهب و سیاست گرچه هر سه در جای خود و به اندازه خود اهمیت و ارزش فوق العاده دارند ، اما متاسفانه در دوران جوانی مانند کاردی است که در دست جراحی قرار نمی گیرد بلکه در دست قاتلی قرار می گیرد که به خود و دیگران میتواند آسیب برساند.
خصوصیت فرزندان از نوع منحرف :
افراد منحرف گرفتار جرم و جنایت و یا گرفتار اعتیاد و خیانت به خود و دیگران می شوند.
متاسفانه ریشه ی گرفتاری این گروه آخر ، در داشتن پدر و مادری است که یا معمولا نادان و ناتوانند و یا بیمار و گرفتار و یا معتاد و درمانده و در زندگی بی رحم و بی انصاف هستند.
بنابراین چنین والدین نامناسبی همراه با محیط آموزشی سخت گیر و ترسناکی به اضافه ی جامعه ای پر از خشونت و بی انصاف ، شرایطی را فراهم می کنند که این گروه گرفتار مسائل و مشکلات شوند. بنابراین از خود و دیگران متنفرند و زندگی را به نوعی در لحظه و حال می گذرانند.
منبع : کتاب پرورش ، تعلیم و تربیت 13 تا 19 سالگی
نوجوان فعال ، منفعل و منحرف
خودشیفتگی در نوجوانانخودشیفتگی در نوجوانان

خودشیفتگی در نوجوانان نوجوان در این دوران به دلیل یافتن خودش در جهت ابعاد خودش دست به تصمیم های مختلف و متفاوتی می زند و نظریات بسیار متغیری را پیدا می کنند مانند : خودشیفتگی در نوجوانان


جدایی و فاصله گرفتن نوجوان از خانوادهجدایی و فاصله گرفتن نوجوان از خانواده

جدایی و فاصله گرفتن نوجوان از خانواده گاهی اوقات در این دوران بچه ها یا ظاهرا یا واقعا از ما فاصله می گیرند و این جدا شدن نه به خاطر ما بلکه در بیشتر موارد به خاطر یافتن خودشان است. از ما فاصله می گیرند تا حد و حریم خودشان را بدانند و با خودشان دور از ما و جدا از ما آشنا شوند و متوجه شوند که در چه موقعیت و شرایطی و حتی در چه مقام و مرتبه ای هستند. جدایی و فاصله گرفتن نوجوان از خانواده


هیجانات دوران بلوغ و نوجوانیهیجانات دوران بلوغ و نوجوانی

هیجانات دوران بلوغ و نوجوانی بلوغ و نوجوانی پدیده ایست دو بعدی که : درونی و بیرونی. نوجوان بر اثر هیجانات ناشی از شور و شوق نوجوانی و گذر از دوران کودکی دوم و قدم به دوران سازندگی و خودشناسی مایل است که قدم های بعدی را بر قبلی رجحان داده و از تضاد و برخورد آنها هیجانات خاصی را به گونه ای متفاوت از خود بروز دهد. هیجانات دوران بلوغ و نوجوانی


پرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانیپرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانی

پرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانی کودک آنلاین: ویژگی اصلی دوران نوجوانی، نگرانی و دغدغۀ شدید در زمینۀ شناخت هویت فردی است و نوجوان خود را با سؤالاتی این چنین مواجه می بیند: من کی ام و چه کاره خواهم شد؟ باید شبیه چه کسی باشم؟ پرورش هیجان همپای رشد کودک – دوران نوجوانی

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران