کودک آنلاین

موضوع مقاله : تربیت و روانشناسی

دسته بندی : تربیت و روانشناسی

0
تفاوتهای جنسیتی کودکان – بخش دوم
تفاوتهای جنسیتی کودکان دخترها بیشتر نیاز دارند که احساس کنند می‌توانند به‌پدر و مادرشان اعتماد کنند تا در مقام حمایت از آنها باقی بمانند. دخترهانیاز دارندکه آسیب‌پذیر باشند و به‌دیگران متکی شوند. تفاوتهای جنسیتی کودکان

تفاوتهای جنسیتی کودکان – بخش دوم
زنها در واکنش به‌مشکلات زناشویی خود اغلب به‌شکایت می‌گویند: به‌خواسته ام نمیرسم. به عبارت دیگر می‌گویند: نمیتوانم به‌همسرم اعتماد کنم که نیاز مرا برآورده سازد. و حال آنکه مردها می‌گویند: هرکاری بکنم زنم راضی نمی‌شود. زنها میگویند: شوهرم دیگر به‌من توجه نمیکند.
این تمایلات متفاوت در دوران کودکی ایجاد می‌شود. دختر و پسر با بذل و اعتماد برابر به‌دنیا می‌آیند، اما به‌تدریج پسرها با توجه نشان دادن کمتر و دخترها با اعتماد کردن کمتر واکنش نشان میدهند. از سوی دیگر پدر و مادرها به‌پسرها اعتماد و به دخترها توجه بیشتر می‌کنند.
دخترها بیشتر‌نیاز دارند که احساس کنند می‌توانند به‌پدر و مادرشان اعتماد کنند تا در مقام حمایت از آنها باقی بمانند. دخترها نیازدارند که آسیب‌پذیر باشند و به‌دیگران متکی شوند.
دخترها نیاز دارند که بتوانند روی حمایت پدر و مادرشان حساب کنند و برای رسیدن به این مهم احساسات خود را با پدر و مادرشان در میان می‌گذارند و از آنها حمایت می‌طلبند.
وقتی دختری متالم است نیاز دارد که مطمئن باشد پدر و مادرش در کنار او هستند و از او حمایت می‌کنند. دختری که بتواند اعتماد کند دختر شاد و سعادتمندی است. دخترها برای شکوفا کردن استعدادهایشان به احساس امنیت خاطرنیاز دارند، در غیر اینصورت احساس نابسندگی می‌کنند و احساس میکنند که دوست‌داشتنی نیستند.
گاه وقتی دخترها به‌آنچه نیاز دارند نمی‌رسند رفتارهای پسرانه را به‌نمایش می‌گذارند، به‌فضا و اعتماد، پذیرش و تعریف و تمجید بیشتر نیاز پیدا میکنند.
برای دختری از این دست بسیار دردناک است که نیاز به توجه داشته باشد و آن را به‌دست نیاورد. درنتیجه جنبۀ مثبت خود را منکر میشود و جنبه‌های مردانۀ او رخ می‌نمایند.
این بدان معنا نیست که دختری با ویژگیهای بیشتر مردانه همیشه در جنبه‌های زنانه با مشکل روبه‌روست. ممکن است این دختر اصولاً مشرب فعال داشته باشد و درنتیجه مردانه‌تر به‌نظر برسد. دختران پرجنب و جوش با آنکه ممکن است مانند پسرها به‌نظر برسند، اما دختر هستند. هنوز به توجه بیشتر و به درک و احترام احتیاج دارند.
مطمئناً پسرها نیز به توجه، درک و احترام نیازدارند تا احساس امنیت خاطر و اعتماد کنند. اما برای پسرها انگیزه از همه مهم‌تر است.
پسرها نیاز به‌انگیزه دارند، در غیر اینصورت توجه و علاقه‌خود را از دست میدهند. وقتی پسری علاقه و توجه‌خود را از دست بدهد تکدر خاطر پیدا می‌کند، قابلیت کنترل شدن را از دست میدهد و ممکن است با مشکلاتی در یادگیری مواجه شود.
وقتی پسری انگیزه‌اش را از دست میدهد، کانون توجهش را واگذار میکند، یا افسرده می‌شود و یا فعالیت و جنب و جوش بیش از اندازه نشان میدهد. پسرها به‌انگیزۀ بیشتری‌نیاز دارند.
موفقیت و گرفتن پاداش بیش از هر عاملی به‌پسرها انگیزه می‌دهد. یک پسر، نیازمند دریافت این پیام است که میتواند پدر و مادرش را شاد کند.
وقتی پسری بتواند پدر و مادرش را شاد کند، انگیزه‌اش حفظ می‌شود، در غیراینصورت ضعیف و بی‌توجه میشود. پاداشهای مثبت به‌جبران رفتار مناسب نشانۀ روشنی هستند که موفق شدن پسرها را رقم میزنند.درحالیکه پیشنهاد کمک به دخترها به‌آنها احساس خوبی میدهد، درنظر پسرها پیشنهاد کمک میتواند یک توهین تلقی شود. پیشنهاد کمک به‌پسرها میتواند از ناحیۀ آنها اینگونه تلقی شود که به آنها اعتماد نمیکنید تا کاری را که قرار است انجام دهند.
گاه بهترین محبتی که می‌توانید در حق پسرها بکنید این است که به آنها آزادی عمل بدهید تا فعالیت مورد نظرشان را انجام دهند.
گاه پسری که احساس می‌کند اعتماد، پذیرش و قدردانی مورد نیازش را بدست نمی‌آورد ویژگیهای مردانه‌خود را سرکوب میکند و به دخترها شباهت بیشتری پیدا می‌کند. در این زمان احساس می‌کند به توجه، درک و احترام بیشتری نیاز دارد.
برای پسری با این ویژگی ادامه نیاز داشتن به‌اعتماد و اطمینان و بدست نیاوردن آن به‌شدت دردناک میشود. به‌همین دلیل است که جنبۀ مردانه‌خود را انکار میکند و درنتیجه جنبۀ زنانه با نیازهای ویژۀ خود، در او ایجاد میشود.خود را محتاج احساس میکند، می‌خواهد به او توجه کنند و غیره.
این بدان معنا نیست که پسرهای با جنبه‌های زنانه قویتر همیشه با جنبه مردانه جراحت دیده روبه‌رو هستند. این امکان وجود دارد که پسری روحیۀ حساستر داشته باشد و به لحاظ مختلف زنانه‌تر ظاهر شود.
پسرهای حساستر همیشه هورمونهای زنانه بیشتر و هورمونهای مردانه کمتر دارند و به همین دلیل طبیعتاً رفتارهای زنانه بیشتری را به نمایش می‌گذارند.
•    پسرها مریخی هستند
- پسرها در ارتباط با کاری که می‌کنند بیشتر به عشق، توجه و تصدیق شدن نیازدارند. میخواهند بدانند که بدون کمک دیگران می‌توانند کارهایشان را انجام دهند.
- پسرها دوست دارند به‌خاطر کاری که میکنند تحسین شوند.
- پسرها به انگیزه و تشویق بیشتری‌نیاز دارند.
- یک پسر زمانی احساس شادی و رضایت میکند که بداند مورد نیاز است و میتواند حمایتی را که از او می‌خواهند به‌عمل آورد. اگر پسری احساس کند که مورد نیاز نیست، اگر احساس کند که او را شایسته نمیدانند و به توانمندی‌اش اطمینان نمی‌کنند افسرده میشود.
- پسرها بیشتر به اعتماد، پذیرش و تحسین نیازدارند تا انگیزۀ لازم را پیدا کنند.
•    دخترها ونوسی هستند
- دخترها در این زمینه که کی هستند، چه احساس و چه خواسته‌ای دارند محتاج تایید و توجه بیشتری هستند.
- دخترها دوست دارند به خاطر آنچه هستند تحسین شوند.
- دخترها به کمک و تضمین بیشتر نیاز دارند.
- یک دختر زمانی احساس شادی و رضایت میکند که بتواند حمایت مورد نیازش را به دست آورد. وقتی احساس کند که نمیتواند حمایت مورد نیازخود را به دست آورد و مجبور است که همۀ کارها را به تنهایی انجام دهد، افسرده میشود.
- دخترها بیشتر به توجه، درک و احترام احتیاج دارند تا اعتماد کنند و به قاطعیت برسند.
منبع: بچه‌ها بهشتی هستند.
تفاوتهای جنسیتی کودکان
تفاوتهای جنسیتی کودکان – بخش اولتفاوتهای جنسیتی کودکان – بخش اول

تفاوتهای جنسیتی کودکان هر کودک موجودی یگانه و منحصر به فرد است. این سخن در عمل بدین معناست که بچه ها ممکن است به‌کلی متفاوت از آن چیزی باشند که پدر و مادر انتظار دارند. تفاوتهای جنسیتی کودکان


پذیرفتن جنسیت کودکپذیرفتن جنسیت کودک

پذیرفتن جنسیت کودک کودک آنلاین: جنسیت کودکان بخش مهمی از خودپندارۀ آنان را تشکیل می دهد و تصور کودک دربارۀ جنسیتش، به وسیلۀ بازخوردهایی که از جامعه و والدین می گیرد، شکل می پذیرد. احساس نارضایتی کودک از جنسیت خود، می تواند تاثیر زیادی بر اعتماد به نفس او بگذارد.


اختلاف جنسیت در فراگیری مهارت هااختلاف جنسیت در فراگیری مهارت ها

اختلاف جنسیت در فراگیری مهارت ها با اینکه اختلاف بین کودکانی که همجنس هستند بیشتر از اختلاف بین دخترها و پسرهاست ، اکثر والدین تایید میکنند که اختلافات مربوط به جنسیت نه تنها بر سرعت کسب برخی مهارتها بلکه بر نوع آنها نیز اثر می گذارد. اختلاف جنسیت در فراگیری مهارت ها


نکاتی در شناخت دنیای پسران – بخش ششمنکاتی در شناخت دنیای پسران – بخش ششم

نکاتی در شناخت دنیای پسران – بخش ششم حس هدایت و رهبری فردی را در پسرتان جدی تلقی کنید. یکی از شکل های استقلال، هدایت خویش است. بچه هایی که به این ابزار مسلح هستند می توانند به طور مستقل از عهدۀ ادارۀ وظایف و حل کردن مشکلات خود برآیند. آنها خودمختاری را تجربه می کنند.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران