کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – فرزند رضاعی
حقوق کودک – فرزند رضاعی

حقوق کودک – فرزند رضاعی
قانون مدنی به‌پیروی از فقه اسلامی به‌قرابت ناشی از رضاع ارج نهاده و مقرر داشته که اگر کودکی تحت شرایطی از پستان زنی شیر نوشیده باشد، فرزند رضاعی او محسوب می‌شود و بر این رابطه آثاری مترتب کرده است.
شرایط ایجاد قرابت رضاعی: طبق مادۀ 1046 قانون مدنی، شیر خوردن کودک درصورتی ایجاد رابطۀ قرابت می‌کند که دارای شرایط زیر باشد:
اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد – حمل مشروع از نکاح صحیح اعم از دایم یا منقطع پدید می‌آید. وطی به‌شبهه هم در حکم نکاح صحیح است زیرا وطی به‌شبهه قانوناً منشاء نسب می‌شود و شیرزن از نسب پیروی می‌کند.
بنابراین اگر زنی به‌طریق غیرمشروع باردار شود و بعد از وضع حمل کودک دیگری را شیر دهد، رابطۀ قرابت ایجاد نمی‌شود. اگر در دورانی که مادر رضاعی به‌کودک شیر میدهد، شوهرش بمیرد یا او را طلاق دهد، رابطۀ قرابت باز هم محقق می‌شود.
ثانیاً: طفل لااقل یک شبانه‌روز یا پانزده دفعۀ متوالی شیر کامل خورده باشد، بدون اینکه در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
در مدت 24 ساعت یعنی در یک شب و یک روز هروقت طفل حاجت به‌شیر داشته باشد باید به‌او شیر داد. در مدت مذکور نباید غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد. آب و دارو غذا محسوب نمی‌شود.
ثالثاً: اگر مدت 24 ساعت تحقق نیابد، کودک می‌بایستی حداقل 15 دفعۀ متوالی شیر کامل بخورد؛ یعنی هربار که به‌او شیر می‌دهند آنقدر بدهند که سیر شود و در بین دفعات 15 گانۀ کودک نباید غذا یا شیر زن دیگری را بخورد.
رابعاً: شیرخوردن طفل باید قبل از اتمام دو سالگی او باشد – با جمع کلیۀ شرایط فوق اگر شیر خوردن کودک بعد از دو سالگی باشد، قرابت ایجاد نمی‌شود.
خامساً: مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و یک شوهر باشد – بنابراین اگر کودک در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد، حتی اگر شوهر هر دو زن یکی باشد، قرابت رضاعی ایجاد نمی‌شود و همچنین اگر زنی یک دختر و پسر رضاعی داشته باشد که هریک را از شیر متعلق به‌شوهر دیگری شیر دهد، آن پسر و دختر خواهر و برادر رضاعی نیستند.
آثار ناشی از قرابت رضاعی
اگر با شرایطی که شرح داده شد، کودک از پستان زن دیگری غیر از مادر خود شیر بخورد، فرزند رضاعی آن خانواده محسوب می‌شود، یعنی زنی که به‌او شیر داده است مادر رضاعی و شوهر آن زن پدر رضاعی او و فرزندان واقعی آن زن و شوهر، خواهران و برادران رضاعی او می‌شوند و همین نسبت برا با اجداد، جدات پدری و مادری، عموها، خاله‌ها و ... پیدا می‌کند.
فرزند رضاعی از جهت حرمت نکاح در حکم فرزند حقیقی است. مادۀ 1046 قانون مدنی مقرر داشته است که قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح (ممنوعیت ازدواج) در حکم قرابت نسبی است. در مادۀ 1045 قانون مدنی مقرر شده که نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است:
- نکاح با پدر، اجداد، مادر و جدات هرقدر که بالا برود.
- نکاح‌با اولاد هرقدر که پایین برود.
- نکاح با برادر، خواهر و اولاد آنها تا هرقدر که پایین برود.
- نکاح‌با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
اگر زنی پسری را شیر دهد و سپس از شوهر خود طلاق بگیرد و زن مرد دیگری شود و از او باردار شده و وضع حمل کند و این بار دختر دیگری را شیر دهد، آن پسر و دختر که هر دو فرزند رضاعی زن هستند با یکدیگر نسبیتی پیدا نمی‌کنند و می‌توانند باهم ازدواج کنند.
رضاعی که موجب حرمت می‌شود، مبطل نکاح سابق و مانع نکاح لاحق است؛ بنابراین اگر مردی دختره صغیرۀ برادرش را برای پسر صغیر خود عقد کند و سپس جدۀ یکی از آنها دیگری را شیر دهد، نکاح فسخ می‌شود زیرا کودک شیرخوار اگر پسر بوده باشد عمو یا دایی رضاعی زن خود شده است.
قرابت رضاعی اثر دیگری غیر از حرمت نکاح ندارد یعنی از موجبات ارث نیست زیرا موجبات ارث طبق مادۀ 861 قانون مدنی دو امر است، نس و سبب.
بنابراین فرزند رضاعی از پدر یا مادر رضاعی خود ارث نمی‌برد و همچنین در مورد حضانت و ولایت نیز بدون تاثیر است؛ یعنی مادر رضاعی تکلیفی برای حضانت و نگهداری فرزند رضاعی خود ندارد و پدر رضاعی هم مکلف نیست مخارج فرزند خود را بپردازد.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)

حقوق کودک – شروع کودکیحقوق کودک – شروع کودکی

حقوق کودک چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. مادۀ 956 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.


حقوق کودک – ولی قهریحقوق کودک – ولی قهری

حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.


حقوق کودک – قیمحقوق کودک – قیم

حقوق کودک – قیم : اگر کودک فاقد ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منتخب از طرف آنها باشد)، برای ادارۀ امور مالی وی می‌بایستی قیم تعیین شود


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران