کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان – قسمت پنجم
نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان – قسمت پنجم همان طور که می دانید سقف خانه ی پرورش ، تعلیم و تربیت ، انضباط می باشد. سقف این خانه بعد از انضباط ، با نظم همراه خواهد بود. این نظم موجب خواهد شد آنچه که در بیرون می باشد ، به درون و داخل ریخته نشود . مگر این که موافق باشیم ، که از در ، برای این ورود باید استفاده کرد تا این که از آسمان بر خانه ی من و شما ، آنچه که نباید فرود آید. نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان – قسمت پنجم

نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان – قسمت پنجم
نظم ، سقف دوم خانه ی پرورش ، تعلیم و تربیت :
همان طور که می دانید سقف خانه ی پرورش ، تعلیم و تربیت ، انضباط می باشد. سقف این خانه بعد از انضباط ، با نظم همراه خواهد بود. این نظم موجب خواهد شد آنچه که در بیرون می باشد ، به درون و داخل ریخته نشود . مگر این که موافق باشیم ، که از در ، برای این ورود باید استفاده کرد تا این که از آسمان بر خانه ی من و شما ، آنچه که نباید فرود آید.
مفهوم نظم به همراه خود ، پیامی را درباره ی سیستم دارد. سیستم یک مجموعه ای است از اجزای بسته ، پیوسته و هماهنگ که متوجه جهت و هدف هستند. یعنی سمت و سویی دارند و با خود ، بودن ، زنده بودن و حیات را نوید می دهد.
بنابراین وقتی که درباره ی نظم صحبت می کنیم اشاره ای غیرمستقیم به مجموعه ای از افراد می کنیم و آن زمان که در جای خودشان قرار نگرفته باشند ، گرفتاری به وجود می آورند.
معلوم است که اگر چشم من و شما به جای صورتمان در جای خودش ، روی دست و پای ما باشد ، اگر جای دست و پای ما عوض شود ، نه تنها عجیب و غریب یا ناقص الخلقه خواهیم بود ، بلکه با مسائل و مشکلات فراوانی نیز رو به رو خواهیم شد.
به همین علت اهمیت نظم در زندگی ، در بسیاری از موارد ، بیش از آن است که به نظر من و شما می رسد. وقتی که صحبت از نظم می باشد، گفت و گو درباره ی این است که هرچیزی در جایگاه خودش ، هر شخص یا انسانی در پایگاه خودش و هر موضوعی در وقت و نوبت خودش باشد.
به همین دلیل است که سخن از نظم ، به مسئله ی درونی و بیرونی بودن آن ، مرتبط خواهد بود.
نظم درونی در کودک :
انسان سالم کسی است که از نظم درونی برخوردار است و همان گونه که ظاهر او ، چشم و گوش او ، در جای خودش می باشد ، همان گونه که با پای خود راه می رود ، همان گونه که با زبان خود حرف میزند ، مهمترین قسمت وجود خود را که مغز او می باشد را باید از نظم و ترتیب لازم برخوردار کند.
می دانیم که این مرکز چون با تخیل و تصور و ده ها فعالیت ذهنی دیگر همراه است ، این احتمال و خطر وجود دارد که به صورت کاملا پراکنده و بی نظم و  ترتیبی حرکت کند. در نتیجه کمکی که من و شما به عزیزانمان و خودمان می توانیم بکنیم این است که ذهن و ضمیر یا مغزی مرتب و منظم داشته باشیم ، البته اگر بتوانیم آن را در اختیار و کنترل بگیریم.
اگر من دست و پای خود را در اختیار نداشته باشم ، با مسائل و مشکلات بسیاری رو به رو می شوم. اگر قلبم را به گونه ای که باید کار بکند ، بدن من در اختیار نداشته باشد ، حتی با مرگ و نیستی مواجه میشوم . بنابراین چگونه ممکن است که اساسی ترین قسمت وجود من که ضمیر و ذهن و در حقیقت چیزی است که مرتبط به مغز من می باشد ، نظم و ترتیب خودش را نداشته باشد؟!.
به همین علت است که گفته شده ، همان گونه که دستم در اختیار و کنترل من می باشد ، پای من در اختیار و کنترل من می باشد ، قرار است که مغزم را در اختیار بگیرم و مقصود از این که مغزم را در اختیار بگیرم و یا ضمیر و ذهنم را در اختیار داشته باشم ، این است که من تصمیم بگیرم که : (( چه موضوعی به ذهن من بیاید ، چه مدتی بماند ، با او چه کنم و چگونه از ذهن من بیرون برود؟)).
بسیاری از مردم هستند که انتخابی در این باره نمی کنند . موضوعات خودشان می آیند و می روند. من با هجوم افکار رو به رو هستم . من کسی نیستم که تصمیم می گیرم درباره ی چه موضوعی می خواهم هم اکنون بیندیشم یا چگونه میخواهم درباره ی آن ، تصور و تخیلی داشته باشم !.
بلکه موضوعات می آیند و می روند و بسیاری از مردم در زندگی ، مهمترین قسمت وجود خودشان را در اختیار ندارند و به خاطر همین است که تمام نیروهای درونی را میتوانند هدر بدهند ، در حالی که مایل هستند به سمت راست بروند ، به سمت چپ حرکت میکنند.
درست مانند کسی که میخواهد قدم بردارد ، اما حرف میزند و در حالی که میخواهد حرف بزند ، راه می رود. این چیزی است که وقتی اشکال و اختلال پیدا میشود ، حتی آن را به صورت بیماری های مختلف می بینیم.
راهکار و مهارت عملی :
وظیفه ی پدر و مادر این است که این نظم درون را برای فرزندان خودشان به وجود بیاورند. اما این موضوع چگونه ممکن است؟.
زمانی که در خانه هر چیزی را در جای خودش قرار دهیم . فرزندان ما باید بدانند هنگامی که وقت غذا خوردن است ، آدابی و حتی مراسمی رعایت می شود . وقتی که مایلند از خانه خارج شوند ، باید اموری یا اصولی را رعایت کنند.
باید دانند که اگر میهمانی می آید ، نوع برخورد ما مختلف و متفاوت خواهد بود و این ظاهرا آداب و رسوم است که به انسان امنیت و آرامش می دهد. مانند مراسم عروسی که داماد لباس دامادی می پوشد و عروس لباس عروس را. بسیاری از فعالیت های شما از قبل براساس سنت و براساس مراسمی که پذیرفته شده است ، انجام میشود و کار شما را ساده خواهد کرد.
حال آنکه اگر ما نمی دانستیم که در شب عروسی ، مرد یا زن هر کدام باید چه بپوشند و چه بکنند و هر کسی به صورتی من در آوردی آن را انجام می داد ، نیرویی که در اینجا صرف و تلف می شد و اشکال و اختلافاتی که به وجود می آمد ، باور نکردنی بود.
راهکار و مهارت عملی : روزی که کودک متوجه شود که هرچیزی در جایگاه و پایگاه خودش است ، هرچیزی نوبت خودش را دارد ، معلوم است که او احساس فوق العاده ای خواهد داشت. بنابراین نظم درونی وقتی پیدا میشود که انضباط و نظم بیرونی وجود داشته باشد.
روزی کودک خاطرش آسوده است که وقتی به خانه آمد، پدر یا مادرش را ببیند . روزی خاطرش آسوده است که غذایش فراهم است و احتمالا رختخواب و اتاقش در صورت امکان ، گرم و نرم است. در یک چنین شرایطی است که علاوه بر این که به امنیت و آرامش می رسد ، نظم درونی را هم میتواند برای خودش به وجود آورد.
ولی به هر حال وقتی که سخن از نظم درونی است ، معنایش این استکه من باید خودم را در اختیار داشته باشم . همان گونه که دست و پاهای من در اختیارم می باشد و بدون فرمان من حرکت نمی کند و مغز من باید در اختیار من باشد. به خاطر رسیدن به این مرحله است که اصولی را باید رعایت کنم و موجب توجه و تمرکزی شوم. به بیان دیگر ، نظم ضمیر و ذهن و مغز انسان ، به وسیله توجه و تمرکز (Attention and Concentration ) شکل می گیرد.
توجه و تمرکز (Attention and Concentration ) : مفهوم توجه و تمرکز این است که انرژی روانی یا  ( Psychic Energy ) براساس تصمیم و انتخاب و اختیار من در مسیری می رود که مورد نظر من می باشد . بنابراین به صورتی پراکنده و خود به خودی و یا خارج از کنترل من حرکت نمی کند.
اما چه زمانی برای فردی چنین حالتی پیدا میشود؟. آن زمانی که از یک طرف درگیر (( تجربه ی مطلوب )) یا ( Obtimal Experience ) شود. یعنی تمام توان فیزیکی و روانی خودش را صرف کاری می کند یا صرف رسیدن به هدفی بسیار مهم و با ارزش و آن زمانی که انسان این کار را به گونه ای انجام می دهد که شایسته ی انسانی و رعایت اصول اخلاقی است.
در یک چنین حالتی است که من کنترل ضمیر و ذهن خود را در اختیار خواهم داشت. از طرف دیگر من میتوانم با مواظبت و مراقبت های ویژه ای مانند مراقبه یا (Meditation) و (Relaxation ) یعنی نوعی آرام کردن خود و یا هر سیستم دیگری که به آرامش درون من کمک میکند ، آهسته آهسته خودم را در اختیار بگیرم و به جای این که مغز من چندین در داشته باشد که از هر کدام از آنها موضوعی سرازیر شود ، فقط یک یا دو در باشد که موضوع انتخاب شده و اجازه داده شده ی توسط من ، بتوانند در صحنه ی ذهن من حاضر شوند و کار خودشان را انجام بدهند و بیرون بروند.
به همین علت اگر من توان کنترل ضمیر و ذهن خودم را داشته باشم ، اولین ، مهمترین و اساسی ترین قدم را برای خوشبختی برداشته ام . به بیان دیگر کسی که کنترل ضمیر و ذهن خودش را ندارد ، هرگز امکان احساس خوشبختی را نخواهد داشت.
با ارتباط با فرزندانمان ، با دادن نظم به زندگیشان در محیط روابط انسانیشان ، با آرام کردن آنها و راحت و آسوده بودنشان ، زمینه ای را برایشان فراهم می کنیم که به چنین موضوع مهمی دسترسی پیدا کنند.
اگر کسی از درون و در ذهن خودش ، کنترل خود را نداشته باشد ، هر نوع کوششی برای کنترل های دیگر ، در مقابل یک صدم آنچه که کنترل ضمیر و ذهن به دست می آورد ، قابل مقایسه با یکدیگر نخواهد بود.
متاسفانه کسانی که کنترل درون خودشان را از دست می دهند ، ناچار باید به کنترل دیگران ، محیط ، شرایط و اشیاء بپردازند. منی که کنترل خودم ، از دستم در رفته است ، حالا باید دیگران را کنترل کنم ، به طوری که به دیگران امر و نهی کنم.
منی که کنترل خودم از دستم در رفته است ، حالا با کار فراوان ، به دنبال ثروت دویدن ، به دنبال مقام و موقعیت یا آبرو و حیثیت حرکت کردن ،کوشش کنم که آن نیاز اصلی و اساسی را که اداره کردن و در اختیار داشتن خودم می باشد را به نوعی کنار بگذارم و از این طریق به خودم و دیگران آسیب بزنم .
بنابراین من و شما باید به کنترل درون خودمان برسیم و در این کار باید عزیزانمان را نیز کمک کنیم. اما علاوه بر کنترل درونی ، کنترل بیرونی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
منبع : کتاب  فلسفه و هدف های پرورش تعلیم و تربیت دوران بارداری مادر
نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان – قسمت پنجم
نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت اولنظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت اول

نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت اول امروز سخن از سقفی است که بر روی خانه ی پرورش ، تعلیم و تربیت است. میتوانیم این سقف را در مرحله ی اول به عنوان انضباط بشناسیم و در مرحله ی دوم ، همراه با این انضباط ، مفهوم نظم را داریم و بالاخره در کنار نظم و انضباط ، مسئله ی آرامش است. به بیان دیگر سقف این خانه (( نظم ، انضباط و آرامش )) می باشد. در حالی که کفِ آن (( عشق ، محبت و نوازش )) است. نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت اول


نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت دومنظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت دوم

نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت دوم مثال : پدر و مادر میتوانند از کودک بخواهند که در 3 سالگی اتاق خود را مرتب کند. اسباب بازی را سرجای خودش بگذارد. او را کمک کنند که رختخواب خود را به صورتِ درستی چیدمان کند. با دستور دادن و با فرمان ، چنین کاری صورت نخواهد گرفت ، بلکه کاری که پدر و مادر می کنند این است که با فرزندشان به اتاق میروند و می گویند : (( بگذار اسباب بازی هایت را مرتب کنیم )). نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت دوم


نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت سومنظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت سوم

نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت سوم همان طور که می دانید وقتی صحبت از سقف خانه ی تربیت است ، منظور نظم ، آرامش و انضباط می باشد. لغت انضباط به معنی آموزش است و وظیفه ی پدر و مادر کمک به فرزندشان می باشد که به درک واقعیت و کشف حقیقت برسند. همچنین مسئولیت باید توسط فرزند شناخته و پذیرفته شود. نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت سوم


نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارمنظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارم

نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارم در طول تاریخ ، دانه هایی که باغبانان و کشاورزان کاشته اند ، در شرایط عادی و معمولی ، از هر 100 دانه ای ، بیش از 95 درخت و بوته به وجود آمده است. اما متاسفانه ، از هر صد انسانی که به دنیا آمده اند ، در دوره ی ما که شاید در این زمینه بهترین باشد ، دو نفر به کمال خودشان می رسند و مابقی در این راه متوقف میشوند. نظم و آرامش سقفی برای تربیت کودکان - قسمت چهارم

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

  مقاله?ویدیو?کاربر?
  لیست مقالات
  لیست ویدیو ها
  لیست کاربران