کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – شروع کودکی
حقوق کودک چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. مادۀ 956 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.

حقوق کودک – شروع کودکی
چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. مادۀ 956 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.
اما نبایستی فراموش کرد که کودک قبل از آنکه متولد شود، یعنی در حالیکه جنین است، هم دارای حیات است و بدین جهت شایسته است که مورد حمایت مقنن قرار گیرد تا حقی از کودکی که در آینده متولد خواهد شد، تضییع نشود و بدین اعتبار شاید بتوان ادعا کرد که شروع کودکی در واقع از تاریخ انعقاد نطفه است زیرا از این زمان است که کودک به‌عنوان موجوری زنده و مستقل از پدر و مادر مورد توجه مقنن قرار گرفته و برای او حقوق و تکالیفی مقرر می‌شود.
مادۀ 957 قانون مدنی می‌گوید: حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود مشروط براینکه زنده متولد شود. لذا طبق مقررات قانون مدنی، حمل یعنی کودکی که هنوز متولد نشده، از تاریخ انعقاد نطفه عیناً مانند کودکی که به‌دنیا آمده است از کلیۀ حقوق مدنی برخوردار می‌شود مشروط برآنکه زنده متولد شود، اگرچه پس از تولد هم فوراً بمیرد.
مادۀ 875 قانون مدنی در مورد حملی که مورث او فوت کرده، چنین مقرر می‌دارد: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد که نطفۀ او حین‌الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
طبق مادۀ فوق اگر حین فوت مورث نطفه منعقد شده باشد، حمل به‌شرط زنده متولد شدن ارث می‌برد. علامتی که نوعاً برای زنده متولد شدن نوزاد درنظر می‌گیرند، گریه کردن و حرکت بعضی از اعضای بدن نوزاد است و این امور از علائم معمولی حیات است، اما اگر علائم دیگری دائر بر زنده متولد شدن کودک موجود باشد، مانند آنکهاثر کالبدشکافی معلوم شود که ریه‌های کودک تنفس کرده است، برای اثبات وراثت او کافی است.
اگر حمل زنده متولد نشود، خواه در اثر بیماری سقط شود به‌او ارث نمی‌رسد. در صورتی که زنده متولد شدن حمل مسلم نباشد، یعنی با تمام آزمایش‌های پزشکی و کالبدشکافی هم نتوان ثابت کرد که کودک زنده متولد شده است، به‌او ارث نخواهد رسید.
گاهی اوقات تا تولد کودک، تقسیم ترکه ممنوع است و آن زمانی است که تولد کودک مانع از ارث تمام یا برخی از وراث دیگر می‌شود.
 مثلاً هرگاه مردی فوت کند و دارای دو برادر و زن متعه‌ای باشد و زن او نیز حامله باشد، در این فرض اگر حمل زنده متولد شود، او وارث منحصر در طبقۀ اول است و مقدم بر برادران متوفی است که در طبقۀ دوم قرار دارند و بنابراین چون با زنده متولد شدن حمل، برادران متوفی از ارث محروم خواهند شد و تمامی ارث متعلق به‌کودک خواهد بود، لذا ماترک متوقی تقسیم نمی‌شود تا حمل متولد شود.
همچنین اگر تولد کودک مانع از ارث برخی از وراث شود، باز هم تقسیم ماترک ممنوع است. به‌طور مثال، مردی که فوت کرده، دارای دو برادر و یک زن عقدی است و زن او هم حامله است، در این فرض با زنده متولد شدن کودک، برخی از وراث یعنی دو برادر از ارث محروم خواهند شد و ماترک می‌بایستی بین زن و کودک متوفی تقسیم شود و بنابراین در این حالت هم ماترک نبایستی تقسیم شود تا وضعیت حمل مشخص شود.
در غیر از موارد فوق یعنی در حالتی که حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نیست، تقسیم ماترک قبل از تولد کودک منعی ندارد، مشروط برآنکه حقوق احتمالی حمل مراعات شود.
نحوۀ رعایت حقوق احتمالی حمل را قسمت آخر مادۀ 878 قانون مدنی بدین نحو بیان داشته است: هرگاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود، مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌شود، تقسیم ارث به‌عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود.
اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه‌ای که مساوی حصۀ دو پسر از همان طبقه باشد، کنار گذارند و حصۀ هریک از وراث مراعا است تا حل حمل معلوم شود.
طبق قسمت اخیر مادۀ فوق‌الذکر سهم هیچ‌یک از وراث به‌طور قطع و یقین معلوم نمی‌شود تا حمل متولد شود و معلوم شود که زنده متولد شده است یا خیر و پسر است یا دختر.
مثلاً هرگاه مردی فوت کند و دارای زن و دو فرزند بوده و زنش هم حامله باشد، در این فرض اگر وراث بخواهند ماترک را تقسیم کنند می‌بایستی معادل سهم دو پسر کنار بگذارند. در این حالت تصور تضییع حقوق حمل نمی‌رود زیرا تولد بیش از دو پسر از شکم واحد نادر است و چنانچه حمل زنده متولد شود و دو پسر نبوده بلکه یک پسر و یک دختر توام یا یک پسر یا یک دختر باشد پس از تادیه سهم‌الارث حملی که متولد شده، بقیه به‌سایر وراث مسترد می‌شود.
اشکالی که قانوناً ممکن‌است پیش آید زمانی است که حمل بیش از دو پسر باشد، در این حالت پس از تولد کودکان می‌بایستی با احتساب سهم‌الارث آنان مجدد ماترک تقسیم شود.
در تقسیم سهم‌الارث حمل، در صورتی که جنین ولی یا وصی داشته باشد، آنان به‌نمایندگی اقدام می‌کنند و اگر فاقد ولی یا وصی باشد، به‌دستور شق 1 مادۀ 103 قانون امور حسبی، امینی که به‌وسیلۀ دادگاه معین می‌شود، نمایندۀ جنین در عمل تقسیم است و پس از تقسیم، ادارۀ سهم‌الارث نیز تا تاریخ تولد با امین مزبور خواهد بود.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)

حقوق کودک – پایان کودکیحقوق کودک – پایان کودکی

حقوق کودک – پایان کودکی قانون مدنی در تبصرۀ 1 ماده 1210 که در سال 1360 به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اعلام داشته است: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمامِ قمری است.


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.


حقوق کودک – ولی قهریحقوق کودک – ولی قهری

حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران