کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – ولی قهری
حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.

حقوق کودک – ولی قهری
کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند. افرادی که حق دخالت و ادارۀ امور مالی کودک را دارند به‌ترتیب عبارتند از: ولی قهری، وصی، قیم، امین.
•    ولی قهری
مطابق ماده 1180 قانون مدنی: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد ... – بنابراین پدر و جد پدری در مورد فرزند خود دارای اختیاراتی هستند که قانوناً به‌آنان تفویض شده است و احتیاج به‌تنفیذ از طرف مقام یا مرجعی ندارند و در تاکید این مطلب مادۀ 1181 قانون مدنی مقرر میدارد:
هریک از پدر و جد پدری نسبت به‌اولاد خود ولایت دارند. سمت پدر جد پدری را در اصطلاح قانونی ولایت قهری گویند. نکتۀ جالب توجه آن است که پدر و جد پدری هر دو در ردیف یکدیگر قرار گرفته‌اند و هرکدام مستقلاً دارای حق ولایت هستند.
به‌فرض با زنده بودن پدر، جد پدری طفل میتواند منزل او را اجاره دهد، حتی اگر پدر هم مخالف یا اساساً بی‌اطلاع باشد و در این فرض پدر کودک حق دارد مال‌الاجارۀ ملکی را که جد پدری اجاره داده است دریافت کند ولو آنکه پدربزرگ مخالف چنین مسئله‌ای باشد. بنابراین می‌بینیم که قانوناً هیچ یک از پدر و جد پدری بر یکدیگر مرجح نیستند.
•    اختیارات ولی قهری
ولی قهری نمایندۀ قانونی کودک در کلیۀ امور و مسائل مربوط به‌اموال و حقوق مالی او بوده است و اختیاراتش نامحدود است، به‌فرض میتواند مال مولی علیه خود را بفروشد و با پول آن معاملات تجاری انجام دهد یا اموال او را به‌رهن گذارد یا دعاوی مولی علیه خود را به‌صلح خاتمه دهد.
درصورتی‌که ادارۀ اموال کودک احتیاج به‌کارمندانی داشته باشد ولی قهری میتواند اشخاص را استخدام کند و اجرت آنان را از مال کودک تادیه کند زیرا همانطوری که مادۀ 1183 قانون مدنی هم خاطرنشان کرده است: در کلیۀ امور مربوط به‌اموال و حقوق مالی، مولی علیه نمایندۀ قانونی او می‌باشد.
در خصوص اقرار نیز بین حقوق‌دانان اختلاف است. عده‌ای معتقدند که ولی قهری با نمایندگی عام خود حق دارد بر ضد منافق کودک اقرار کند، اما بهتر است با توجه به‌نص صریح مادۀ 1259 قانون مدنی که مقرر داشته است: اقرار عبارت از اخبار به‌حقی است برای غیر بر ضرر خود. بر آن بود که ولی قهری در مورد اموال مولی علیه خود حق اقرار ندارد زیرا درواقع اقرار او اخبار حقی به‌زیان خود نیست بلکه به‌زیان دیگری یعنی مولی علیه او است.
•    دستمزد ولی قهری
آیا ولی قهری حق دارد برای انجام اموری که برعهدۀ اوست اجرت و دستمزد مطالبه کند؟ برخی از حقوقدانان با استفاده از وحدت ملاک مادۀ 1246 قانون مدنی که مقرر میدارد: قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبۀ اجرت کند .... ؛ معتقدند که ولی قهری میتواند برای انجام امور محوله از اموال فرزند خود حق‌الزحمه دریافت کند.
اما بهتر است با توجه به‌رابطۀ قرابت بین ولی قهری و کودک و باتوجه به‌جنبه‌های عاطفی بین آن دو بر آن بود که وضعیت ولی قهری با موقعیت قیم تفاوت کلی داشته باشد و در واقع وحدت ملاکی وجود ندارد و تعیین دستمزد برای ولی قهری او را تا حد یک کارگر و مباشر سقوط میدهد و مخالفت با حق ابوت و ریاست وی بر فرزندش است؛ بنابراین نمیتوان برای ولی قهری در قبال انجام وظایفش دستمزد تعیین کرد.
اما پدر و جد پدری، درصورتی که قادر به‌ادارۀ امور خود نباشند، می‌توانند از اموال کودک سهمی به‌عنوان نفقه بردارند خواه متولی اموال او باشند یا در این مورد وظیفه‌ای به‌عهده نگیرند.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)

حقوق کودک – شروع کودکیحقوق کودک – شروع کودکی

حقوق کودک چون حیات واقعی با تولد شروع می‌شود بنابراین دوران کودکی هم با تولد آغاز می‌شود. مادۀ 956 قانون مدنی مقرر می‌دارد: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.


حقوق کودک – حق ملاقات با کودکحقوق کودک – حق ملاقات با کودک

حقوق کودک – حق ملاقات با کودک : حضانت و نگهداری طفل از طرفی حق ابوین است و بدین جهت مادۀ 1175 قانون مدنی مقرر داشته است که: طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران