کودک آنلاین

موضوع مقاله : کودکان و خانواده

دسته بندی : کودکان و خانواده

0
حقوق کودک – امین
حقوق کودک – امین : هرگاه حمل دارای ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها) باشد، ادارۀ امور وی برعهدۀ آنان است، اما اگر حمل فاقد ولی خاص باشد، طبق بند 1 مادۀ 103 قانون امور حسبی، می‌بایستی برای او امین تعیین شود.

حقوق کودک – امین
در مقالات قبلی گفته شد که شروع حیات مقارن با انعقاد نطفه است؛ بنابراین جنینی که در شکم مادر است موجودی زنده تلقی می‌شود و اهمیت تمتع یعنی برخورداری از حقوق را دارد و به‌همین جهت مادۀ 875 قانون مدنی مقرر داشته: شرط وراثت، زنده ماندن در حین فوت مورث است و اگر حمل باشد درصورتی ارث می‌برد که نطفۀ او حین الموت منعقد شده باشد و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد.
چون موجودیت قانون حمل به‌رسمیت شناخته شده است، بنابراین مادۀ 851 قانون مدنی مقرر داشته: وصیت برای حمل صحیح است لیکن تملک او منوط است بر اینکه زنده متولد شود.
بنابراین مشاهده می‌شود که کودک ممکن‌است حتی قبل از تولد هم دارای ثروتی باشد، حال بایستی دید ادارۀ این ثروت برعهدۀ کیست؟
هرگاه حمل دارای ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها) باشد، ادارۀ امور وی برعهدۀ آنان است، اما اگر حمل فاقد ولی خاص باشد، طبق بند 1 مادۀ 103 قانون امور حسبی، می‌بایستی برای او امین تعیین شود.
مطابق مادۀ 109 قانون امور حسبی، مادر جنین در صورت داشتن صلاحیت بر دیگران مقدم است و در صورت عدم صلاحیت یا عدم قبول او اقربای نسبی و سببی جنین بر دیگران مقدم خواهند بود.
تعیین امین برای جنین در دادگاهی به‌عمل می‌آید که مادر در حوزۀ آن اقامت دارد. مطابق مادۀ 106 قانون امور حسبی: سایر امور مربوط به‌امین با دادگاهی است که امین را تعیین کرده است.
کسانی را که قانوناً نمی‌توان به‌سمت قیم تعیین کرد به‌عنوان امین نیز نباید تعیین شوند و مطابق مادۀ 121 قانون امور حسبی مقررات راجع به‌عزل قیم نسبت به‌امین هم جاری است. ماده 119 قانون امور حسبی مقرر میدارد: مقررات راجع به‌وظایف و اختیارات و مسئولیت قیم شامل امین جنین هم می‌شود.
سمت امین پس از تولد کودک از بین میرود و در این صورت می‌بایستی مراتب را به‌دادگاه اطلاع داد تا برای وی قیم تعیین کند و اگر دادگاه فرد دیگری را به‌عنوان قیم انتخاب کرد، دارایی طفل باید تحویل قیم داده شود.
دستمزد امین و همچنین مخارجی که برای حفظ و نگهداری اموال جنین ضرورت دارد، بایستی از دارایی او پرداخت شود.
منبع: حقوق کودک (شیرین عبادی)

حقوق کودک – قیمحقوق کودک – قیم

حقوق کودک – قیم : اگر کودک فاقد ولی خاص (پدر، جد پدری و وصی منتخب از طرف آنها باشد)، برای ادارۀ امور مالی وی می‌بایستی قیم تعیین شود


حقوق کودک – وصی حقوق کودک – وصی

حقوق کودک – وصی : طبق ماده 1188 قانون مدنی: هریک از پدر و جد پدری‌بعد از وفات دیگری می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می‌باشند وصی معین کند تابعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کند و اموال آنها را اداره کند.


حقوق کودک – ولی قهریحقوق کودک – ولی قهری

حقوق کودک – ولی قهری : کسی که عهده‌دار نگهداری و تربیت (حضانت) کودک است الزاماً همان شخصی نیست که امور مالی وی را اداره می‌کند زیرا قانوناً حضانت طفل و ادارۀ امور مالی وی دو مقولۀ کاملاً مجزا هستند.


حقوق کودک – نگهداری کودکحقوق کودک – نگهداری کودک

حقوق کودک – نگهداری کودک پس از تولد طفل، مهم‌ترین مسئله نگهداری و تربیت او است تا وی را برای ورود به‌کودکستان و دبستان و درنتیجه ورود به‌اجتماع آماده کند. درحقوق اسلام به نگاهداری و تربیت طفل"حضانت"گویند وحقوق مدنی ایران هم که از فقه اسلام مبعث بوده و تحت تاثیر آن قرار گرفته است، مقرارت خود را با انطباق بر آن تنظیم کرده است.

نظرات شما

فقط کاربران می توانند دیدگاه خود را ثبت کنند.
در صورتی که عضو هستید اینجا کلیک کنید
و در صورتی که تمایل به عضویت دارید اینجا کلیک کنید.

دیگر مقالات

    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران