کودک آنلاین

کودک آنلاین

BMI قبل از بارداری
وضعیت بدنی افراد بر اساس جدول زیر محاسبه مي شود
BMIوضعیت بدنی در فرد عادی
کمتر از 20کم وزن
20 تا 25ایده آل
25 تا 30دارای اضافه وزن
30 تا 40چاق
بالای 40چاقی شدید
ميزان مناسب افزايش وزن در دوران بارداري بر اساس جدول زير محاسبه مي شود
BMIمیزان مناسب افزایش وزن در حاملگی
کمتر از 19.812.5 تا 18 کیلوگرم
19.8 تا 2611.5 تا 16 کیلوگرم
بالاتر از 267 تا 11.5 کیلوگرم
جدول هفته به هفته اضافه وزن دوران بارداري
کمتر از نرمالنرمالبیش از نرمال
وزن اضافه شده وزن وزن اضافه شده وزن وزن اضافه شده وزن
هفته نخست0.000.000.00
هفته دوم
هفته چهارم
هفته ششم
هفته هشتم
هفته دهم
هفته دوازدهم
هفته چهاردهم
هفته شانزدهم
هفته هجدهم
هفته بیستم
هفته بیست و دوم
هفته بیست و چهارم
هفته بیست و ششم
هفته بیست و هشتم
هفته سمی ام
هفته سی و دوم
هفته سی و چهارم
هفته سی و ششم
هفته سی و هشتم
هفته پایانی
مقاله?ویدیو?کاربر?
لیست مقالات
لیست ویدیو ها
لیست کاربران