کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : راما

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : راما

جنسیت : دختر
تلفط : rāmā
معنی : (سنسکریت) یکی از تجلیات و اطوار ' وشنو '/vichnou/ در اساطیر هندی ؛ (در فارسی) (رام + ا (پسوند نسبت)) ، منسوب به رام . ← رام .
نام های هم آوا با راما
#نامجنسیتتلفظ
1راحمهدخترrāheme
2راژانپسرrāžān
3راشنودخترrāšnu
4راشیندخترrāšin
5رامپسرrām
6رامانپسرrāmān
7رامشدخترrāmeš
8رامهدخترrāme
9رامیپسرrāmi
10رامیادخترrāmiyā
11رامینپسرrāmin
12رامینادخترrāminā
13رامینهدخترrāmine
14رایانپسرrāyān
15رحمانپسرrahmān
16رحیمپسرrahim
17رحیمهدخترrahime
18رَشنانپسرrašnān
19رعنادخترraenā
20رَنادخترranā
21رَهانپسرrahān
22رهنماپسرrahnamā
23روژاندخترružān
24روژانودخترružānu
25روژیندخترružin
26روژینادخترružinā
27روشاندخترro(w)šān
28روشندخترro(w)šan
29روشنادخترro(w)šanā
30رُومینادخترrominā
31رُونیادخترruniyā
32روهینادخترruhinā
33رُویاندخترruyān
34رویینپسرruiyn
35رویینهپسرruiyne
36ریانپسرriyān
37ریحاندخترreyhān
38ریحانهدخترreyhāne
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران