کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : روهینا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : روهینا

جنسیت : دختر
تلفط : ruhinā
معنی : (در قدیم) آهن و فولاد جوهردار ، جنسی از پولاد قیمتی ، آهن گوهر دار ، گوهر آهن .
نام های هم آوا با روهینا
#نامجنسیتتلفظ
1راحمهدخترrāheme
2راژانپسرrāžān
3راشنودخترrāšnu
4راشیندخترrāšin
5رامپسرrām
6رامادخترrāmā
7رامانپسرrāmān
8رامشدخترrāmeš
9رامهدخترrāme
10رامیپسرrāmi
11رامیادخترrāmiyā
12رامینپسرrāmin
13رامینادخترrāminā
14رامینهدخترrāmine
15رایانپسرrāyān
16رحمانپسرrahmān
17رحیمپسرrahim
18رحیمهدخترrahime
19رَشنانپسرrašnān
20رعنادخترraenā
21رَنادخترranā
22رَهانپسرrahān
23رهنماپسرrahnamā
24روژاندخترružān
25روژانودخترružānu
26روژیندخترružin
27روژینادخترružinā
28روشاندخترro(w)šān
29روشندخترro(w)šan
30روشنادخترro(w)šanā
31رُومینادخترrominā
32رُونیادخترruniyā
33رُویاندخترruyān
34رویینپسرruiyn
35رویینهپسرruiyne
36ریانپسرriyān
37ریحاندخترreyhān
38ریحانهدخترreyhāne
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران