کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : رَزمیا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : رَزمیا

جنسیت : پسر
تلفط : razmiyā
معنی : (رَزمی + ا (پسوند نسبت)) ، منسوب به رَزمی ؛ جنگجوی ، جنگاور ؛ (به مجاز) شجاع .
نام های هم آوا با رَزمیا
#نامجنسیتتلفظ
1راثینپسرrāsin
2رازانهدخترrāzāne
3رازیندخترrāzin
4راسمپسرrāsem
5راسندخترrāsen
6رُخامپسرroxām
7رخسانادخترroxsānā
8رَخشاندخترraxšān
9رَخشانهدخترraxšāne
10رَزاندخترrazān
11رَزمینپسرrazmin
12رَزمینادخترrazminā
13رَسامپسرrassām
14رُکساندخترroksān
15رُکسانادخترroksānā
16رُکسانهدخترroksāne
17روزانادخترruzānā
18روسانادخترrusānā
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران