کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : رَزمیا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : رَزمیا

جنسیت : پسر
تلفط : razmiyā
معنی : (رَزمی + ا (پسوند نسبت)) ، منسوب به رَزمی ؛ جنگجوی ، جنگاور ؛ (به مجاز) شجاع .
نام های هم آوا با رَزمیا
#نامجنسیتتلفظ
1راثینپسرrāsin
2رازانهدخترrāzāne
3رازیندخترrāzin
4راسمپسرrāsem
5راسندخترrāsen
6رُخامپسرroxām
7رخسانادخترroxsānā
8رَخشاندخترraxšān
9رَخشانهدخترraxšāne
10رَزاندخترrazān
11رَزمینپسرrazmin
12رَزمینادخترrazminā
13رَسامپسرrassām
14رُکساندخترroksān
15رُکسانادخترroksānā
16رُکسانهدخترroksāne
17روزانادخترruzānā
18روسانادخترrusānā
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران
    به کانال تلگرام کودک آنلاین بپیوندید