کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : پِرشیان

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : پِرشیان

جنسیت : دختر
تلفط : peršiyān
معنی : نام گیاهی است که بر درختان می‌پیچد ، عشقه ؛ پرسیاوشان .
نام های هم آوا با پِرشیان
#نامجنسیتتلفظ
1پارمیندخترpārmin
2پراریندخترpa(e)rārin
3پَرَندخترparan
4پَرنادخترparnā
5پُرنوشدخترpornuš
6پَرنوندخترparnun
7پَرنیادخترparniyā
8پَرنیاندخترparniyān
9پَرنیانهدخترparniyāne
10پَرهامپسرparhām
11پَرهوندخترparhun
12پریاندخترpariyān
13پری‌ماهدخترpari māh
14پَرینادخترparinā
15پوراندخترpurān
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران