کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : کامیشا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : کامیشا

جنسیت : دختر
تلفط : kāmišā
معنی : به نظر می‌رسد مقلوب واژه شادی کامی (با تخفیف حرف ی از کلمه شاد) باشد ، به معنی شادکام، ← شادکام .
نام های هم آوا با کامیشا
#نامجنسیتتلفظ
1کاشانهدخترkāšāne
2کاظمپسرkāzem
3کاظمهدخترkāzeme
4کامنوشپسرkām nuš
5کامینپسرkāmin
6کامینهدخترkāmine
7کانیدخترkāni
8کنعانپسرkan‛ān
9کوشانپسرkušān
10کیانپسرki(e)yān
11کیانادخترki(e)yānā
12کیانوشپسرkiyānuš
13کِیسانپسرkeysān
14کی‌منشپسرke(a)y maneš
15کیمیادخترkim(i)yā
16کِیهانپسرkeyhān
17کِیهانهدخترkeyhāne
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران
    به کانال تلگرام کودک آنلاین بپیوندید