کودک آنلاین

کودک آنلاین

نام : کامیشا

راهنمای انتخاب اسم کودکان ایرانی

نام : کامیشا

جنسیت : دختر
تلفط : kāmišā
معنی : به نظر می‌رسد مقلوب واژه شادی کامی (با تخفیف حرف ی از کلمه شاد) باشد ، به معنی شادکام، ← شادکام .
نام های هم آوا با کامیشا
#نامجنسیتتلفظ
1کاشانهدخترkāšāne
2کاظمپسرkāzem
3کاظمهدخترkāzeme
4کامنوشپسرkām nuš
5کامینپسرkāmin
6کامینهدخترkāmine
7کانیدخترkāni
8کنعانپسرkan‛ān
9کوشانپسرkušān
10کیانپسرki(e)yān
11کیانادخترki(e)yānā
12کیانوشپسرkiyānuš
13کِیسانپسرkeysān
14کی‌منشپسرke(a)y maneš
15کیمیادخترkim(i)yā
16کِیهانپسرkeyhān
17کِیهانهدخترkeyhāne
    مقاله?ویدیو?کاربر?
    لیست مقالات
    لیست ویدیو ها
    لیست کاربران